TABLA DE LEGI

ng>1. Ac?ioneaz? în a?a fel încât s? tr?ie?ti îndelung fericit.

2. Protejeaz?-?i înainte de toate, via?a ?i s?n?tatea.

2.01. Nu fi prost; nu te l?sa ucis!

2.1. Când via?a î?i pare negre?it ?i iremediabil de nesuportat, i-a?i zilele.

2.2. Exceptând situa?iile excep?ionale, p?streaz?-?i via?a ?i s?n?tatea deasupra celorlalte lucruri.

3. Bucur?-te de via??.

3.1. Încearc? s? ai pl?cere ?i cât mai pu?in? durere posibil.

3.2. F? în a?a fel încât via?a ta s

? aib? întotdeauna sens.

3.21. S? ai mereu un scop de atins.

3.22. Bucur?te de clip?.

3.221. Înva?? s? tr?ie?ti în prezent.

3.222. Încearc? s? concepi mijloacele drept scopuri.

4. Condu-?i via?a tu însu?i.

4.1. Pe cât posibil, în ac?iunea fizic?, fii independent.

4.2. St?pâne?te-?i gândirea, sentimentele ?i st?rile de spirit.

4.21. Ac?ioneaz? potrivit propriului t?u ideal.

4.3. Nu te ata?a prea mult de o persoan? nici de nimic altceva.

4.31. Nu te droga.

4.4. P?streaz?-?i lini?tea interioar?.

4.41. P?streaz?-?i senin?tatea spiritului.

4.411. Spune-?i în fiecare diminea??: „Totul merge strun?”.

4.412. Încearc? s? concepi evenimentele viitoare ca fiind pl?cute.

5. Fii prudent.

5.1. Nu admite nici o propunere înainte de a te fi asigurat cu con?tiinciozitate c? este adev?rat? sau cel pu?in probabil adev?rat?.

5.11. Înainte de a face sau a spune ceva important, pune-?i întrebarea: merit? osteneala?

5.12. Înainte de a lua o decizie important?, asigur?-te c? nu faci din dorin?e realitate.

5.13. În orice chestiune important?, cere sfatul oamenilor cu experien??.

5.14. Amân? pe mâine o decizie important?.

5.15. Cunoa?te-te pe tine însu?i.

5.151. G?se?te în fiecare zi un moment pentru a reflecta la tine însu?i.

5.2. Ocup?-te de lucrurile care depind de tine iar nu de cele care nu depind de tine.

5.21. Nu te îngrijora degeaba.

5.3. Vegheaz? s?-?i asiguri viitorul.

6. Fii moderat în toate cele.

6.1. Fii moderat în opinii.

6.11. Evit? afirma?iile cu totul generale.

6.12. Evit? judec??ile categorice.

6.2. Bucur?-te de bunuri ?i de pl?ceri cu modera?ie.

6.3. E bine s? ?tii savura micile bucurii.

6.31. Prefer? numeroaselor mici bucurii câtorva mari pl?ceri.

6.4. Nu încerca s? des?vâr?e?ti lucruri care î?i dep??esc posibilit??ile.

7. Orice hot?râre, o dat? luat?, execut-o cu t?rie ?i perseveren??.

7.1. Nu te l?sa niciodat? motivat de fric?.

7.11. Nu-?i fie fric? de moarte.

8. Tr?ie?te pentru opera ta.

8.1. F? tot ce faci cât po?i de bine.

8.2. Prive?te-te pe tine însu?i, pe ceilal?i oameni ?i lumea cu ochiul naturalistului.

8.21. Concepe adversit??ile ca pe ni?te evenimente naturale.

8.22. Nu te înduio?a de tine însu?i.

9. Consider? rela?iile tale cu ceilal?i oameni ca fiind foarte importante pentru tine.

10. Fii circumspect în rela?iile cu ceilal?i.

10.1. Cât? vreme nu-l cuno?ti bine, consider?-l pe orice om întâlnit în cale drept un imbecil r?u.

10.11. Nu te încrede în nimeni înainte de a te asigura c? ?tie despre ce vorbe?te ?i c? e sincer.

10.12. Nu admite nici o propozi?ie ca adev?rat? sub pretext c? a fost publicat? prin mijloacele de comunicare social?.

10.2. Fii independent fa?? de ceilal?i în gândire ?i sentimente.

10.3. Prefer? singur?tatea companiei.

10.4. Nu da nici un fel de importan?? onorurilor ?i insultelor, atâta vreme cât nu e?ti sigur c?-?i pot fi foarte folositoare sau foarte d?un?toare.

10.5. Nu te privi în oglinda anturajului t?u.

11. Nu te ocupa de un altul decât dac? (1) el poate fi util sau periculos pentru tine, (2) po?i s?-l aju?i ?i  (3), e?ti r?spunz?tor pentru el.

11.1 Str?duie?te-te s?-?i imaginezi c? oamenii de care nu trebuie s? te ocupi nu exist? decât în imagina?ia ta.

12. D? celorla?i cât mai pu?ine informa?ii posibile despre tine însu?i.

12.1 Str?duie?te-te s? fii cât se poate de anonim în locurile publice.

13. Cu excep?ia prietenilor ?i apropia?ilor, evit? familiaritatea.

13.1. Nu fi prea amabil la prima întâlnire.

14. Str?duie?te-te s? câ?tigi simpatia celorlal?i.

14.1. Pe cât posibil, nu ?i-i înstr?ina pe ceilal?i.

14.11. Pe cât posibil, evit? certurile.

14.111. Evit? cu orice pre

? certurile cu cei ce au o putere asupra ta.

14.112. ?terge-o în clipa în care o ceart? periculoas? te amenin?? inevitabil.

14.12. Dac? nu te cos

t? nimic, sau te cost? pu?in, nu f? nici o nedreptate nim?nui.

14.121. Dac? po?i evita acest lucru, nu spune nim?nui lucruri nepl?cute.

14.122. Nu critica niciodat?, în prezen?a sa, ?ara, confesiunea sau profesiunea altuia.

14.2. Str?duie?te-te s? câ?tigi simpatia fiec?rui om întâlnit.

14.21. Fii amabil.

14.211. Fii deosebit de amabil cu oamenii boga?i ?i puternici.

14.22. F? bucuros servicii care nu te cost

? nimic sau te cost? pu?in.

14.23. F? astfel încât prezen?a ta ?i discursul t?u s? fie pl?cute partenerului.

14.231. Apropie-te de cel?lalt mereu cu surâ sul pe buze.

14.232. Flateaz?-?i partenerul.

14.233. F? în a?a fel încât partenerul s? în?eleag? faptul c? te interesezi de el.

14.234. Permite-i partenerului t?u s? vorbeasc? oricât de mult, mai ales despre sine.

14.3. Str?duie?te-te sistematic ?i cu perseveren?? s? câ?tigi simpatia celor cu care trebuie s? tr?ie?ti.

15. Ac?ioneaz? în a?a fel încât s? fii considerat demn de încredere.

15.1. Pe cât posibil, nu min?i ?i nu induce deloc în eroare.

15.2. În principiu, ?ine-?i promisiunile.

16. Fii solidar în mod cump?tat cu grupul c?ruia îi apar?ii.

16.1. Supune-te în mod cump?tat regilor moralei.

16.2. În condi?ii aproximativ egale, d? prioritate membrului din grupul t?u în fa?a str?inului.

16. 3. Conformeaz?te grupului în care te afli.

16.4 Ai câ?iva prieteni.

16.41. S?-?i fie prieten doar cel ce ?i-a dovedit cinstea ?i inteligen?a.

16.42. Fii fidel prietenilor t?i.

S f â r ? i t

Surs?: Manual de în?elepciune pentru oamenii de rând/ Joseph-Maria BOCHENSKI.– Cluj-Napoca, Ed. LIMES, 2003, pp. 103-109.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *